انجمن تخصصی قاریان قرآن کریم

نسخه‌ی کامل: انواع قرائتها و تقسيمات آنها
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
به نام خدا
سلام


1. از نظر اختلاف قرائات مشهور است به 14 قرائت که هر یک با دو راوی به 28 نوع قرائت بالغ می گردد .

2. از نظر سرعت ( تحقيق _ تدوير _ حدر _ حدير )

3. از نظر هويت مخاطب ( صامت خواني _ قرائت مستقل _ قرائت خطابي )

4. از نظر رعايت علوم وفنون تلاوت ( عاميانه وسنتي _ ماهرانه يعني منطبق بر معيارها )

5. ازنظر رعايت اصول ودرج مفاهيم ومعاني ومعنويات در تلاوت ( 1_ ترتيل 2_تجسيم 3_تجسيد )

6. از نظر اصطلاحات قرآني ( 1_ ترتيل 2_قرائت 3_ اقراء 4_تلاوت )

7. از نظر وجود صدا وآهنگ و كلام ومفهوم وحس ( 1 _ فقط با صدا و آهنگ (در كششهاي گسترده لحني مثل اذان وابتهالات وموشحات و..) 2 _ با كلام و حركت و صدا ( دكلمه ) 3_ با كلام وصدا وتجويد مثل فصيح خواني 4_ با تجويد و صدا و آهنگ وحركت 5_ با كلام وصدا و آ هنگ وحركت و ترتيل ( ورتلالقرآن ترتيلا )).

8. از نظر ماهيت صداي شروع (1_ از بم 2_ ازتوسط 3_از زير صداها )

9. از نظر موقعيت زماني تلاوت (1_تهيؤ و آمادگي( استعاذه وبسمله ) 2_ابتداء ( بدو) 3_ وسط 4_ انتهاء (فرود) و بالاخره 5_ ختم( تصديق)).

10. از نظر رؤيت كتاب (1_ خواندن از حفظ 2_ خواندن از رو 3_تركيبي از هر دو)

11. از نظر پرده شروع (1_با صداي بم طبيعي و عادي 2_با بم و دفعي (اول نشيب و سپس دفعتا فراز اول) 3_دفعي رفعي قراري 4_دفعي رفعي جوابي 5_دفعي رفعي جواب جوابي)

12. از نظر زمان صرف شده براي سه بخش شروع و اوج ( متن) وفرود ( 1_متوازن 2_ غير متوازن)

13. از نظر حركات دست و صورت و سر و گردن و كمر وغيره ( 1_ واعظانه 2_ مغنيانه 3_مقرئانه)

.
به نام خدا

14. از نظر ميزان استفاده از كارهاي ديگران وخودش(1_ تقليدي 2_ ابداعي 3_ تركيبي)

15. ازنظر ميزان تحريرها(1_ بي تحرير 2_ كم تحرير 3_ متوسط 4_ پر تحرير5_لرزشي)

16. ازنظر مقدار نفس قاري (1_ كم نفس 2_ متوسط 3_ پر نفس 4_ خيلي پر نفس)

17. از نظر نوع صداي قاري (1_ صداهاي كلفت (بم) 2_صداهاي معمولي 3_ صداهاي نازك (زير))

18. از نظر حد اكثر صداي قاري در مجموعة تلاوت ( 1_درپرده هاي بم 2_ در توسط 3_در پرده هاي زير و بالاخره 4_ درپرده هاي خيلي زير)

19. از نظر فعاليت و قدرت و پويائي تلاوت (1_متحرك 2_خيلي متحرك 3_كم تحرك)

20. از نظرفعاليت بدني(1_ارام 2_باحركات محدود 3_ بسيار پر جنب و جوش)

21. از نظر تكنيكها وفني بودن تلاوت (بسيط و ساده 2_متوسط 3_فني وهنري)

22. از نظر تعددمقامات مورد استفاده در تلاوت (1_ مبسوط خواني (تك يا دو مقامي 2_مركب خواني( مجموعه اي)

23. ازنظر استفاده از نغمات ومقامات مختلف در يك نفس يا دو نفس مجاور (1_ مخلوط خواني 2_ ممزوج خواني 3_ منفك خواني)

24. از نظر مدت تلاوت( 1_ كوتاه (مقصوره 2_ متوسط 3_ طولاني( مطوله)

25. از نظر تكرار و عدم تكرارآ يات ومراجعه به قبل(1_ مروري وتدويري ( بدون تكرار 2_ با تكرار كم 3_ رجعي ( باتكرار زياد))

26. از نظر حضور وعدم حضور مستمعين ( 1_ خانگي ( تمريني) 2_استوديوئي 3_ مجلسي )

منبع : http://shefa-qoran.blogfa.com/
باسلام
فکر کنم قران توسط هفت قاری و هر قاری به دو روش که در مجموع 14 روایت می شود ولی مطئن نیستم