انجمن تخصصی قاریان قرآن کریم

نسخه‌ی کامل: آموزش روخوانی و روانخوانی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2 3
درس اول: فتحه

[عکس: 5.jpg]

**********

[عکس: 6.jpg]

**********

[عکس: 7.jpg]

**********

[عکس: 8.jpg]

درس دوم: کسره

[size=2][/size][عکس: 10.jpg]

**********

[عکس: 11.jpg]

**********

[عکس: 12.jpg]
درس سوم: ضمه[size=2]

[/size]
[عکس: 14.jpg]

**********

[عکس: 15.jpg]

**********

[عکس: 16.jpg]
درس چهارم: سکون
[size=2]
[عکس: 19.jpg]

**********

[عکس: 20.jpg]

**********

[عکس: 21.jpg]
[/size]

درس پنجم: ارزشیابی (1)

درس ششم: صدای الف کشیده

[عکس: 27.jpg]

**********

[عکس: 28.jpg]

**********

[عکس: 29.jpg]

**********

[عکس: 30.jpg]

**********

[عکس: 31.jpg]

درس هفتم: [size=4]صدای یاء کشیده

[/size]
[عکس: 33.jpg]

**********

[عکس: 34.jpg]

**********

[عکس: 35.jpg]

**********

[عکس: 36.jpg]

درس هشتم: [size=4]صدای واو کشیده
[/size]

[عکس: 38.jpg]

**********

[عکس: 39.jpg]

**********

[عکس: 40.jpg]

**********

[عکس: 41.jpg]

درس نهم: تشدید

[عکس: 43.jpg]

**********

[عکس: 44.jpg]

**********

[عکس: 45.jpg]

**********

[عکس: 46.jpg]

درس دهم: ارزشیابی (2)

[عکس: 48.jpg]

**********

[عکس: 49.jpg]

**********

[عکس: 50.jpg]

صفحات: 1 2 3