انجمن تخصصی قاریان قرآن کریم

نسخه‌ی کامل: کتابنامه رجعت
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
چون مسئله رجعت يكى از اعتقادات ويژه شيعيان است و همواره مورد انتقاد و تهاجم دشمنان بود، عالماى شيعه، كتاب هاى فراوانى پيرامون رجعت تأليف كرده اند كه با گذشت زمان، و هجوم اشرار به منازل علماى شيعه در طول قرون و اعصار از بين رفته است. اينك اسامى تعدادى ازكتاب هائى راكه مستقلاً در موضوع رجعت تأليف شده است، مى آوريم:

1. آيات الحجة والرجعة از شيخ محمَد على حائرى همدانى، متوفاى1378 هـ . شامل 313

آيه در پيرامون ظهور حضرت بقية الله و رجعت ائمه اطهار(ع) (1)

2.آيات الرجعة از حاج ميرزا محسن عماد، مشهور به خوشنويس و متخلص به اردبيلى كه به سال 1357.هـ در تهران به چاپ رسيده است.

3 آيات الظهورفي النتظار الفرج والظهور از عليقلى ناصر دهخوارقانى که با استشهاد به 107 آيه، لزوم اعتقاد به رجعت را اثبات كرده است. اين كتاب به سال 1350. به چاپ رسيده است

.اثبات الرجعة ازعلامه بزرگوار مولى محمد باقر مجلسى، متوفاى 1110.هـ كه شامل چهارده حديث پيرامون رجعت و علائم ظهور مى باشد.

شيخ حر عاملى و محدث نورى از آن رسالة فى الرجعة تعبيركرده اند، ولى صاحب "الذريعه " از آن اثبات الرجعة ياد نموده است. مصحح بحارالانوار در شرح حال مرحوم مجلسى مى نويسدكه اين كتاب تاكنون به چاپ نرسيده است، در حالى كه اين كتاب به سال 1260 هـ. در هندوستان به چاپ رسيده است.

اين كتاب به سال 1078.هـ تأليف شده و به سال 1260. هـ در هند به چاپ رسيده، و اخيراً با تحقيقات آقاى ابوذر بيدار در 144 صفحه وزيرى، تحت عنوان رجعت، در تهران انتشار يافته است.

5. اثبات الرجعة:از آقا جمال خوانسارى، متوفاى1225.

6. اثبات الرجعة:از شيخ حسن بن سليمان بن خالد حلى، از علماى قرن هشتم، كه به سال 757 هـ. از شهيد اول اجازه دريافت كرده، و مؤلف "مختصرالبصائر" مى باشد.

7.اثبات الرجعة :از شيخ حسن بن عبدالرزاق لاهيجى، صاحب "شمع اليقين "، كه آن را به فارسى نوشته است.

8.اثبات الرجعة :از حسن بن يوسف بن مطهر، مشهور به علامه حلى، متوفاى 726 هـ كه نسخه آن دركتابخانه فاضل خان مشهد موجود است 0

9.اثبات الرجعة :از شيخ حيدر، به نقل پسرش اسد حيدر.

10.اثبات الرجعة:از شيخ سليمان بن احمد قطيفى، متوفاى1266هـ. كه درانوار البدرين از آن يادكرده است .

11.اثبات الرجعة : از شيخ شرف الدين يحيى بحرانى، شاگرد محقق كركى و نائب او در يزد و صاحب كتاب "اسامى المشا يخ " از منابع صاحب رياض.

12.اثبات الرجعة :از علي بن حسين عبدالعالى، مشهور به محقق كركى، و متوفاى 940.هـ

13.اثبات الرجعة :از فضل بن شاذان ازدى، كه از اصحاب امام رضا(ع) بود و تا سال260.هـ مى زيست و 180 جلدكتاب پر ارج از خود به يادگار نهاد، كه سه جلد آن مربوط به رجعت است. ازكتاب اثبات الرجعة ابن شاذان، تنهاگزيده آن به نام "منتخب اثبات الرجعة" موجود است.p>> 14.اثبات الرجعة : از مولى سلطان محمود بن غلامعلى طبسى، از شاگردان علامه مجلسى، و تلخيص كننده شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد.

15.اثبات الرجعة : از شيخ محمد رضا طبسى، متوفاى 405 1هـ. كه به سال 1354هـ در نجف اشرف به چاپ رسيده و به عربى و اردو نيز ترجمه شده است.

16.اثبات الرجعة :از مفتى مير محمد عباس بن على اكبر موسوى تسترى، متوفاى 1306 هـ به نقل شاگردش در تجليات .

17اثبات الرجعة : از حاج ميرزا ولى الله اشراقى سرابى، متوفاى 1390 كه به سال1363 در تبريز چاپ شده است.

18.اثبات الرجعة: وظهور الحجة, از سيد محمد مؤمن استرآبادى، كه مقيم مکه معظمه بودو به سال 1088 در مکه به شهادت رسيد. و نسخه آن دركتابخانه هاى قم آقاى مرعشى و رشت جمعيت نشر رشت موجود است.

19.اثبات الرجعة و وجوبها من التلاوت واسنة :كه نسخه اش دركتابخانه مرحوم سماوى موجود است، ولى به جهت سقط اول آن مؤلفش شناخته نشد.

20.اثبات وجوب الرجعة و تفريج الکربة :از سيد محمود بن فتح الله كاظمى، معاصر شيخ حر عاملى، كه نسخه اى به خط مؤلف دركتابخانه مرحوم آخوند در همدان موجود است. و شيخ حرَ در مقدمه كتابش به آن اشاره نموده است.

21.احاديث الرجعة:از سيد حسن صدر، متوفاى 1354.هـ

22.احياء السنة وامانة البداعة : در اثبات رجعت از سيد دلدار على نصرآبادى نقوى، متوفاى1235. كه در هند به چاپ رسيده است .

23.ارشاد الجهلة المصرين علي انکار الغيبة والرجعة :احتمالا از مولى محمد هاشم خراسانى،

از علماى قرن دوازدهم.

24.الامامية والرجعة :از ميرزا عبدالله رزاق همدانى، رد رد بركتاب "اسلام و رجعت " از فربد تنكابنى، از شاگردان سنگلجى.

25.انيس المحجة في کيفية الرجعة :فارسى، از مرحوم ميرزا محمد باقر بن شيخ حسينعلى فقيه ايمانى اصفهانى متوفاى 1370هـ.

26.ايفظ الامة من الضجعة في اثبات الرجعة :از سيد مهدى بن محمد موسوى خوانسارى كاظمى، كه به سال1366 هـ. در بغداد به چاپ رسيده است .

27.الايقاظ من الجعة :از شيخ حرَ عاملى، صاحب وسائل الشيعة، و متوفاى1104.هـ كه مكرر به چاپ رسيده و مؤلف بيش از600 حديث در اين كتاب گرد آورده و بيش از60 آيه در اين رابطه يادكرده است.

28.ايمان ورجعت :از حاج سيد احمد زنجانى، متوفاى1393 هـ كه به سال1359.هـ تأليف كرده و ياوه گويى هاى فريد تنكابنى را پاسخ گفته است.

29.ايمان ورجعت:از سيَد جلال الدين محدث ارموى، متوفاى 1399. اين كتاب در چهار مجلد تأليف شد . و هنوز به چاپ نرسيده است. نسخه خطى هر چهار مجلد دركتابخانه فرزند برومند مؤلف موجود است .

30.الايمان والرجعة :از شيخ محمد على بن محمد جواد شاه آبادى، كه به سال1368هـ. در تهران چاپ شده است.

31.بشارت الرجعة از سيد هبة الله بهشتى، كه در 176 صفحه وزيرى، به سال 1354 ش. در تهران به چاپ رسيده است.

32.بشارة الفرج : از مولى محمد بن عاشوركرمانشاهى، مقيم تهران، و معاصر فتحعلى شاه، و صا حب كتاب "اعتذارالفقير".

33.بيان الفرقان :از شيخ مجتبى قزوينى، متوفاى 1387هـ. كه جلد پنجم آن را تحت عنوان "غيبت ورجعت " به مسئله رجعت اختصاص داده، شبهات مخالفان را پاسخ گفته است

34.تحقيق الرجعة : كه به دو زبان اردو و هندوستان به چاپ رسيده است.

35.تفريج الکربة عن المنتقم لهم في الرجعة : از سيد محمود حسينى كاظمى، معاصر شيخ حر عاملى، كه مرحوم شيخ حر در مقدمه الايقاظ به اين كتاب اشاره مى كند. نسخه اى از اين كتاب به خط مؤلف، كه تاريخ كتابت آن 29 شوال 1097 مى باشد، دركتابخانه آخوند همدانى در همدان موجود است.

36.ترجمه اثبات الرجعة :از شيخ محمد رضا طبسى، متوفاى 1405 كه توسط سيد على بن سيد محمد باقر رضوى كشميرى، به زبان اردو ترجمه شده است.

37.ترجمه الايقاظ من الهجة بالبرهان علي الرجعة :از حر عاملى، متوفاى1104هـ. كه توسط احمد جنتى به فارسى منتشر شده است.

38.تلازم بين رجعت وولايت : از مؤلف ناشناخته، كه نسخه اى از آن دركتابخانه آية اله گلپايگانى در قم موجود است .

39.تنبيه الامامة في اثبات الرجعة : از شيخ محمَد رضا طبسى نجفى، متوفاى 1405هـ. كه به سال 1353 در نجف اشرف به چاپ رسيده است.

40.تنبيه الامامة في اثبات الرجعة ترجمه عربى از شيخ محمد رضا طبسى، كه به سال1354.هـ در نجف اشرف به چاپ رسيده است.

41.الجواهر المنضود في اثبات الرجعة الموعود از شيخ احمد بيان اصفهانى.

42.حذو النعمل با لنعل:از فضل بن شاذان، متوفاى 260 هجرى، صاحب اثبات الرجعة، از اصحاب امام هشتم (ع).

43.حذوانعل بالنعل : از شيخ صدوق، محمد بن على بن بابويه، متوفاى 381هـ. شيخ صدوق و فضل بن شاذان عنوان كتاب را از احاديث معروف رسول اكرم (ص) گرفته اند كه به طور متواتر از آن حضرت آمده است:آن چه در امت هاى پيشين واقع شده در اين امت نيز مو به مو روى خواهد داد.

44. حيات الموات بعد الموت : از شيخ احمد بحرانى، متوفاى1331. كه پسرش درلؤلؤة البحرين از آن يادكرده است.

45.حيات الاموات :از آقا حسين، پسر آقا جمال خوانسارى، متوفاى1131هـ.

46.دحض البدعة : از شيخ محمد على همدانى، متوفاى 1378هـ.صاحب "خصايص الزهراء" كه به سال 1354هـ. در نجف اشرف به طبع رسيده است .

47.دلائل الرجعة : از مرحوم شيخ علامى، كه در رد "اسلام و رجعت " نوشته است و با نام مستعار "غلامعلى عقيقى كرمانشامى " چاپ كرده است .

48.الرجعة : از محمد بن مسعود عياشى، از بزرگان شيعه در قرن سوم هجرى و صاحب تفسير معروف عياشي، كه نجاشى با دو واسطه از مؤلف نقل مى كند.

49.الرجعة : از احمد بن داود بن سعيد فرازى جرجانى، از علماى شيعه در قرن سوم هجرى، كه براى رد يك حديث در مورد خليفه دوم، محمَد بن طاهر خزاعى، والى خراسان دستور داد كه او را هزار ضربه شلاق بزنند و سپس زبان و دست و پايش را قطع كنند و آنگاه به دار آويزند.

50.الرجعةاز حسن بن على بن ابى حمزه بطائنى،از سران واقفيه كه در عصر امام رضا(ع) مي زيست

51.الرجعة :از شيخ صدق، متوفاى 381 هـ.كه نجاشى از او نقل كرده است.

52.الرجعة:از شيخ احمد احسائى، متوفاى1241هـ. كه به سال 392 1هـ.دركربلاى مقدس به چاپ رسيده است.

53.رجعت: از سيد ابوالحسن رفيعى قزوينى، متوفاى 1395هـ.كه به سال 1397هـ.در تهران به چاپ رسيده است .

54.رجعت ازديدگاه عقل قرآن و حديث : از حسن طارمى، كه به سال1365 ش. در قم به چاپ رسيده است .

55.رجعت از نظر شيعه:از نجم الدين طبسى معاصر كه در سال هـ 1400 در 142 صفحه جيبى در قم به چاپ رسيداست.

56.الرجعة واحاديثها از فضل بن شاذان متوفاى 260هـ.كه از شاگردان امام رضا(ع) مى باشد و 180 جلدكتاب در دفاع از حريم تشيع نوشته است. اين كتاب تا قرن يازدهم باقى بود و در دست مير لوحى بود وى چهل حديث از اين كتاب برگزيده و آن را در كفاية المهتدى گرد آورده است.

57. الرجعة واحاديثها المنقولة عن اهل العصمة : از سيد احمد بن حسن بن اسماعيل، كه به سال .1277هـ تأليف شده و نسخه اش در تهران كتابخانه مرحوم محدث ارموى موجود است.

58. الرجعة والرد علي اهل البدع :از شيخ حسن بن سليمان بن خالد حلى، ازعلماى قرن هشتم، كه كتابى از ايشان را به نام اثبات الرجعة، نام برديم. وى در آن كتاب احاديث سعد بن عبدالله را نياورده و به كتاب "مختصرالبصائر" ارجاع داده است. اين كتاب در واقع همان كتاب است با ضميمه احاديث سعد بن عبدالله.

59.رجعت يا حکومت اهل بيت رسول(ص)، كه ترجمه كتاب حاضر به زبان اردوست كه اخيرا در لاهور پاكستان چاپ شده است.

60.رسالة در بيان وجهت ائمه (ع)از حبيب الله كاشانى، متوفاى 1340. كه به سال 1368.هـ به چاپ رسيده است

61.رسالة في اثبات الرجعة : از شيخ محمد على ربانى خوراسكانى، كه به سال 1381.هـ در نجف اشرف به چاپ رسيده است.

62.رسالة في اثبات الرجعة :از شيخ محمد بن هاشم سرابى تبريزى، كه در سه جزء به چاپ رسيده است.

63. رسالة في اثبات الرجعة:از سلطان محمود بن غلامعلى طبسى، از شاگردان علامه مجلسى.

64. رسالة في علائم الظهور واثبات الرجعة :از شيخ محمد حسين سميسم، متوفاى1377.هـ

65.رهبر گمشدگان : مرحوم فيض الاسلام، كه به سال1353.هـ در تهران چاپ شده است.

66.الشيعة والرجعة : از شيخ محمد رضا طبسى نجفى، متوفاى1405 هـ كه جلد اول و دوَم آن چندين بارتجديد چاپ شده و جلد سوم آن هنوز به چاپ نرسيده است.

67.في قتال اهل القبلة وانکار الرجعة :از عبدالعزيز بن يحيى بن احمد بن عيسى جلودى

68.الکرة والرجعة :از سيَد صادق بن باقر موسوى هندى، كه در نجف اشرف به چاپ رسيده است.

69.مسئله رجعت وظهور در آئين زردشت : از صادق هدايت كه سه بار چاپ شده است.

70. النجعه في اثبات الرجعة :از سيد على نقى لكهنوى، متوفاى1409 هـ كه به سال 354 1.هـ در لكهنو هند- چاپ شده است

ا 7.النجعه في الرجعة : ترجمة اثبات الرجعه طبسى، كه توسط سيد محسن نوَاب رضوى به عربى ترجمه شده است.

72. نور الابصار في رجعة اهل بيت النبي المختار : از محمد بن عيسى بن محمد على بن حيدر شروكى مجيراوى نجفى، متوفاى 1333هـ كه بهسال 1320 هـ به تأليف آن پرداخته است

73. نورالانوار : در آثار ظهور و رجعت ائمه اطهار(ع)از على اصغر بروجردى، متوفاى حدود 1300 هـ كه به سال1347 هـ در تهران به چاپ رسيده است (2)

ا. با دعاى ندبه درپگاه جمعه،على اكبر مهدى پور، ص 193.

2.اين كتابنامه ازكتاب رجعت محمد خادمى شيرازى برداشت شده است.

منبع : کتاب موعودنامه